1. AVÍS LEGAL

El web https://tickets.pulsebcn.com (d'ara endavant, el “Web”) és titularitat de la companyia COMPANYIA DE GESTIONS DOMESTIQUES SL, d'ara endavant, “PULSE” o “Empresa”) societat espanyola amb domicili social a Domicili social: , titular de CIF número B60253648 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

L'Empresa posa el web https://tickets.pulsebcn.com a disposició dels usuaris d'Internet per tal que aquests puguin conèixer PULSE així com els productes que aquesta ofereix i contractar-los si així ho desitgen, així com posar-se en contacte amb PULSE o conèixer els tràmits a seguir per adquirir els productes, les condicions de devolució dels mateixos, les formes de pagament disponibles, els terminis d'enviaments, etc.

2. POLÍTICA DE VENDA I CANCEL·LACIÓ

Com a norma general, no s'accepten devolucions. En cas de voler sol·licitar una devolució d'una entrada o servei per motiu justificat, cal escriure un correu a [email protected] indicant els motius pels quals se sol·licita aquesta devolució. El fet d'enviar un correu electrònic no garanteix el reemborsament.

3. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

Les presents condicions d'ús i contractació (d'ara endavant, les “Condicions Generals”) regulen, juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies, l'ús del web https://tickets.pulsebcn.com així com la contractació de productes oferts per l'Empresa a través de la Web. Les presents Condicions Generals estaran a la teva disposició a la web en espanyol perquè les puguis consultar, arxivar-les o imprimir-les en qualsevol moment.

Per conèixer qualsevol qüestió relativa a la gestió que realitza l'Empresa de les teves dades de caràcter personal o de les cookies que empra, pots visitar la nostra Política de Privacitat i la nostra Política de Cookies. Les dues polítiques estaran igualment a la teva disposició en espanyol i anglès perquè aquests puguin consultar-les, arxivar-les o imprimir-les quan vulguin.

Pot ser que determinats productes oferts per PULSE a la Web estiguin sotmesos a un règim específic o particular a quant al dret de desistiment. Pots trobar les especificitats o característiques especials de la contractació d'aquests productes en les respectives condicions particulars, incloses en les presents condicions generals com apartats propis.

Tant les presents Condicions Generals, com la Política de Privacitat i la Política de Cookies s'han redactat de conformitat amb el que disposa la normativa aplicable en matèria d'Internet, comerç electrònic i protecció de dades, entre d'altres, la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals LO 3/2018 de 5 de desembre.

4. ACCÉS A LA PÀGINA WEB I REGISTRE

A través del web https://tickets.pulsebcn.com, PULSE posa a la teva disposició un servei de compra en línia disponible les 24 hores del dia on pots adquirir de manera fàcil i còmoda els productes que triïs.

L'ús de la Web atribueix als usuaris d'internet la condició d'Usuari (d'ara endavant, “l'Usuari”) i implica la acceptació plena i sense reserves de les presents Condicions Generals així com de la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

L'accés a la Web és gratuït excepte a la part relativa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que has contractat.

En accedir a la Web declares que ets major d'edat i que disposes de la capacitat legal necessària per contractar els productes oferts a la Web d'acord amb les presents Condicions Generals, que igualment declares comprendre i acceptar íntegrament.

L'Usuari pot navegar lliurement per la Web i accedir-hi tantes vegades com vulgui. Així mateix pots navegar per la Web sense necessitat de registrar-te o crear un compte. No obstant això, per adquirir els productes oferts a la web sí pot ser necessari que et registres. Opció de Registre amb Facebook Connect

En cas que oblidis o perdis la teva contrasenya l'Empresa posa a la teva disposició a la Web un sistema de recuperació de contrasenya. Fent clic sobre el link i introduint l'email de registre, l'Empresa et facilitarà una nova contrasenya a aquest email si el mateix ha estat efectivament reconegut per PULSE com el correu electrònic de registre d'usuari.

Així mateix, podràs canviar la contrasenya en qualsevol moment a través del sistema de canvi de contrasenya que l'Empresa posa a la teva disposició a la Web a través del link. Fent clic sobre aquest link podràs canviar la teva contrasenya i crear una contrasenya nova. Només cal que facis clic sobre el link, introduir la teva anterior contrasenya, introduir la teva contrasenya nova i confirmar-la.

Aquells camps la formalització dels quals resulti obligatòria estaran degudament marcats amb un asterisc perquè puguis identificar-los clarament. Així mateix, aquelles dades l'emplenament de les quals s'hagi detectat com a defectuosa, incorrecta o incompleta per la Web seran degudament marcats perquè els puguis introduir correctament.

Tu ets l'únic responsable de facilitar les teves dades correctament en els processos de registre i contractació establerts a la pàgina web i de mantenir el caràcter confidencial, personal i secret de les corresponents contrasenyes i claus de registre. Per això PULSE et recorda que hauràs de prestar especial atenció i cura quant a la introducció de les teues dades de caràcter personal, especialment les dades bancàries i de lliurament de la comanda i no compartir amb tercers les teves claus de registre i contrasenya. Qualsevol dany o perjudici derivat directament o indirectament a PULSE o a tercers sota el teu email i contrasenya de registre seran de la teva exclusiva responsabilitat.

5. CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB

Com a Usuari de la web https://tickets.pulsebcn.com et compromets a utilitzar la Web d'acord amb les presents Condicions Generals, la bona fe i la legislació vigent. Així mateix manifestes i declares ser major d'edat i comprendre aquestes Condicions Generals.

Els preus i condicions dels serveis oferts a COMPANYIA DE GESTIONS DOMESTIQUES SL vénen especificats des dels clubs i no són negociables. Són sempre orientatius i estan subjectes a disponibilitat i canvis sense avís previ en cas que el club ho consideri necessari. COMPANYIA DE GESTIONS DOMESTIQUES SL es compromet a la devolució integra de l'import pagat en cas que el client ho requereixi davant d'un canvi inesperat de preus o condicions.

Queda terminantment prohibida la contractació de productes a través del web per menors d'edat. Sobre això PULSE es reserva la facultat de comprovar la veracitat de les dades facilitades pels usuaris, especialment la teva edat. L'Empresa no assumirà cap responsabilitat sobre persones que incompleixin les presents Condicions Generals, la normativa vigent aplicable, siguin menors d'edat o hagin estat expulsades anteriorment de la web.

En tot cas t'hauràs d'abstenir de:

6. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Web i els seus continguts són objecte de protecció en aplicació de la normativa vigent nacional en matèria de Propietat Intel·lectual i/o Industrial. PULSE és la titular o té degudament llicenciats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la Web i els seus continguts.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació, tingui o no fins comercials de la web o dels seus continguts, sense el previ consentiment previ i exprés de l'Empresa.

L'Empresa es reserva tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la Web i els seus continguts. En cap cas i sota cap concepte l'accés a la Web o la navegació per aquesta constitueixen o suposen una cessió de cap tipus per part de l'Empresa dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de la web o dels seus continguts.

7. RÈGIM DE RESPONSABILITATS

L'Usuari haurà d'usar la Web i els seus continguts d'acord amb el que estableixen aquestes Condicions Generals, la egislació vigent i la bona fe. Queda expressament prohibit qualsevol ús del Web o dels seus continguts contrari a aquestes condicions generals, la llei o la bona fe, independentment que aquest ús tingui o no finalitat econòmica.

L'Usuari serà responsable de qualsevol dany o perjudici causat a l'Empresa o a tercers derivat directament o indirectament de qualsevol ús que faci del web o dels seus continguts contrari a les presents Condicions Generals, la llei, la moral, l'ordre públic o la bona fe.

L'Empresa requereix serveis proporcionats per tercers perquè la Web i els seus continguts estiguin accessibles. És possible que malgrat els esforços que realitza l'Empresa per mantenir disponible i accessible la web, la disponibilitat se'n pot veure suspesa, interrompuda o cancel·lada per causes alienes a l'Empresa. Per això l'Empresa no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Web o els seus continguts ni que aquests es trobin actualitzats o es mostrin a la seva última versió. En conseqüència, l'empresa declina qualsevol responsabilitat pels danys o perjudicis que puguin derivar-se a l'Usuari com a conseqüència de la suspensió, interrupció, manca de continuïtat, caiguda de xarxa o desconnexió de la web.

En cap cas i en cap concepte respondrà l'Empresa pels danys o perjudicis derivats a l'Usuari de causes no imputables a l'Empresa com, a mer títol exemplificatiu i en cap cas limitatiu, catàstrofes naturals, situacions de força major o urgència extrema, virus, components nocius, mal funcionament del navegador, intrusions informàtiques o atacs de tercers.

8. ENLLAÇOS

Les webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin a la Web hauran d'informar clarament que no compten amb l'autorització, ni la supervisió de l'Empresa i que aquesta vinculació o enllaç no comporta, suposa o implica associació de cap mena entre l'Empresa i les webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin a la web.

En tot cas, qualsevol enllaç que tingui com a destinació la Web haurà d'adreçar-se de manera directa a la home page o pàgina de inici de la web mitjançant un clic a l'adreça URL de la web abastant la totalitat de la pantalla de la home page o pàgina de inici de la web.

L'Empresa no respon en cap cas i sota cap circumstància dels continguts, informacions o dades relatives a la Web, als seus continguts o a qualsevol altra matèria que continguin les webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials aliens que enllaçin o vinculin a la Web.

Queda expressament prohibit enllaçar o vincular a la web des de webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials contràries a la llei, la moral i els bons costums, especialment aquells amb continguts pornogràfics, il·lícits, il·legals o atemptatoris contra els drets humans.

D'altra banda, la web pot contenir enllaços a webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials de tercers. Malgrat els nostres esforços, l'Empresa no disposa de mitjans humans i/o tècnics per conèixer o controlar la informació i/o continguts que apareixen als llocs webs de tercers. Per això l'Empresa en cap cas serà responsable del contingut dels llocs enllaçats i en cap concepte aquests enllaços podran considerar-se coneixement efectiu del contingut dels llocs a els que enllacen. En cas que adverteixis que les webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes a les que puguin vincular els enllaços continguts a la Web siguin contraris a la llei pots comunicar-ho per email a l'Empresa a través del formulari en línia disponible a la web o a l'adreça https://tickets.pulsebcn.com amb la informació següent:

9. SEGURETAT

PULSE informa als Usuaris que podrà constituir un delicte d'estafa electrònica la utilització del sistema de pagament electrònic inclòs a la Web per adquirir els productes oferts a la mateixa quan concorrin algun de els supòsits següents:

L'Empresa també informa als Usuaris que la Web incorpora les salvaguardes adequades i utilitza la tecnologia estàndard del sector per millorar la seguretat, integritat, exhaustivitat, exactitud i protecció de les dades personals que té recopilats, i ha establert les precaucions raonables per protegir aquesta informació de possibles pèrdues o mals usos. Les seves normes sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament i es milloren quan cal, i s'esforça per assegurar que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació que proporcionen els usuaris.

10. PROTECCIÓ DE DADES

p>Tal com s'estableix a la nostra Política de Privadesa, l'Empresa es compromet en la utilització de les dades dels Usuaris, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb allò establert a la legislació vigent referent a la protecció de dades de caràcter personal.

La Web incorpora les salvaguardes adequades i utilitza la tecnologia estàndard del sector per millorar la seguretat, integritat, exhaustivitat, exactitud i protecció de les dades personals que té recopilades, i ha establert les precaucions raonables per protegir aquesta informació de possibles pèrdues o mals usos. Les normes sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament i es milloren quan cal, i s'esforça per assegurar que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació que vostè proporciona.

11. DURADA I MODIFICACIÓ

Les presents Condicions Generals estaran vigents durant el temps que estiguin exposades als Usuaris a la Web, de manera que quan siguin modificades o actualitzades totalment o parcialment, aquestes condicions deixaran d'estar vigents, les noves condicions d'ús són les que passin a regular l'ús de la web.

L'Empresa es reserva la facultat de revisar, modificar o actualitzar en qualsevol moment les presents Condicions Generals en aquest cas avisarà a l'home page de la web sobre aquesta circumstància per tal que els usuaris estiguin degudament informats i puguin consultar les revisions, modificacions o actualitzacions a la seva satisfacció sencera.

12. GENERALITATS

En cap cas i sota la manca d'exercici dels seus drets per part de l'Empresa podrà entendres com una renúncia als mateixos.

Els encapçalaments continguts en les presents condicions són merament orientatives o informatives, de manera que no afecten, qualifiquen o amplien la interpretació de les mateixes.

En el cas que qualsevol de les clàusules contingudes en les presents Condicions fos declarada nul·la, abusiva o inaplicable, totalment o parcialment, per un òrgan judicial o administratiu, aquesta declaració afectarà de manera individual a la clàusula en qüestió, tenint-se la mateixa per no posada i sense que la declaració de nul·litat, abús o inaplicabilitat es pugui estendre sota cap concepte a la resta de condicions, que subsistiran.

Les presents condicions d'ús juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies es regeixen per la normativa espanyola vigent a cada moment.

8. FORMAS DE PAGO, CARGOS Y DESCUENTOS

PREMIUMCOVER SL, bajo la marca comercial de PREMIUMGUEST, con domicilio social en Avda. Diagonal 433 BIS 3-2, BARCELONA, NIF B70688536, es el responsable de las transacciones económicas de este sitio web y posibilita las siguientes formas para efectuar el pago de un pedido:

El USUARIO podrá utilizar un cupón o código de descuento en el momento previo a la finalización de la compra en caso de disponer de uno.

Medidas de seguridad

El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la industria, tales como SSL, datos introducidos en página segura, firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efecto de la correspondiente autenticación de los controles de acceso.

El PRESTADOR se compromete a no permitir ninguna transacción que sea considerada ilegal por las marcas de tarjetas de crédito o el banco adquiriente y que pueda o tenga el potencial de dañar la buena voluntad de los mismos o influir de manera negativa en ellos.

Está prohibida, en virtud de los programas de las marcas de tarjetas, la venta u oferta de un producto o servicio que no cumpla con todas las leyes aplicables al Comprador, Banco Emisor, Comerciante o Titular de la tarjeta o tarjetas.

9. PROCESO DE COMPRA

Cualquier entrada disponible en nuestra Web se puede añadir a la cesta. En ésta, solo se observarán los artículos, la cantidad, el precio y el importe total. Una vez guardada la cesta, si es el caso, se procederá a calcular los impuestos, cargos y descuentos según los datos de pago introducidos.

Las cestas no tienen ninguna vinculación administrativa, solo es un apartado donde se puede simular un presupuesto sin ningún compromiso por ambas partes.

Desde la cesta se puede hacer un pedido siguiendo los pasos siguientes para su correcta formalización:

Una vez procesado el pedido, el sistema envía instantáneamente un correo electrónico al departamento de gestión del PRESTADOR y otro al correo del USUARIO confirmando la realización del pedido.

10. DISOCIACIÓN Y SUSPENSIÓN O RESCISIÓN DEL CONTRATO

Si cualquiera de estos términos y condiciones se considerara ilegal, nula o por cualquier razón inaplicable, esta condición se considerará separable y no afectará la validez y aplicabilidad de ninguna de las condiciones restantes.

El PRESTADOR podrá, sin previo aviso, suspender o terminar el acceso del USUARIO a sus servicios, en su totalidad o en parte, cuando el USUARIO no cumpla las obligaciones establecidas en este contrato o cualquier disposición legal, licencia, reglamento, directiva, código de prácticas o políticas que le sean aplicables.

Cuando El PRESTADOR ejerza cualquiera de sus derechos o facultades bajo esta Cláusula, tal ejercicio no perjudicará ni afectará el ejercicio de cualquier otro derecho, facultad o recurso que pueda estar a disposición de El PRESTADOR.

11. GARANTÍAS Y DEVOLUCIONES

Las garantías responderán a lo regulado en el Título referido a "Garantías y servicios posventa" del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, al que puede acceder clicando aquí

12. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Estas condiciones se regirán o interpretarán conforme a la legislación española en aquello que no esté expresamente establecido. Cualquier controversia que pudiera suscitarse de la prestación de los productos o servicios objeto de estas Condiciones se someterá a los juzgados y tribunales del domicilio del USUARIO, al lugar del cumplimiento de la obligación o aquél en que se encuentre el bien si éste fuera inmueble.